top of page
이미지 제공: Adomas Aleno
01_2x.png

​PLATFORM​​

온・오프라인 리서치 실태조사 및
각종 DB 수집을 위한 랜딩페이지,

​자사 어플리케이션 제작

220617#설문조사.png
Imac 랜딩페이지.png

랜딩페이지

리서치 실태조사

어플리케이션 제작

220617#배너1(600x1800)(전달용).png
병원 관리자페이지.png
iPhone Mockup Flying.png

we pick
medi

대한민국 병원 정보 통합 어플리케이션

'위픽메디'

검증된 최고의 병원에서 전하는

의료정보부터 진료 상담 및 예약

그리고 실제 환자분들의 상세한 후기까지

진료 잘하는 병원

친절한 병원

합리적인 가격의 병원

전국민이 최고의 병원에서 최상의 의료 서비스를 받는 그날까지...

위픽메디가 도와드리겠습니다.

Pre-comp 16 (0-00-03-13).jpg
smartphone-screen-mock-up-man-holding-mobile-phone-9NBBX2F.png

download
              now !

어플아이콘_최종본.png
구글앱스토어.png
애플앱스토어.png
seniors-with-board-mockups-YAYDP55.jpg
bottom of page